«Орал «Зенит» зауыты» АҚ – машина жасау кәсібімен айналысатын кәсіпорын. Зауытта өндiрiстің барлық түрі бар, дайындау бастап және бұйымдарды құрастыруға дейін, кеме жасайтын жәнемашина жасайтын кәсіпорын. Технологиялық парк құрамында 1000 бiрлiктен астам технологиялық жабдықтар, кәсiпорының әмбебап кәсібіне сай және келесi өндiрiс түрлерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретiн: кемелік; слесарлық - құрастырушысы; дәнекерлеуші; механикалық өңдеу; электр монтаждық; құю; сырлау; пластмассалық және резеңке-техникалық; ыстық өңдеу; гальвандық өңдеу және тағы басқалар.

Заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың тапсырыстарын орындау туралы шешiм зауыттың мамандарымен өндiрiстiк мүмкіндіктеріне байланысты қабылданады.

 

1. Дайындау өндірісінің мүмкіндіктері

  • Тақтайлы және сорттық жаймалауларды пішу (құрыш, түсті қоспаларды) дайындауларға:

- көлбеу қайшысы (0,5 тен 25 мм дейінкесетін тақтай қалыңдығы);  
- дөңгелек кескіштер (20 тен 240 мм дейінкесетін жаймалау көлемі);
- абразивті кесу білдектері (16 дан 60 мм дейін кесетін жаймалау көлемі);  
- газды-плазмалық кесі машинасы (5 тен 38 мм дейін - кесетін тақтай қалыңдығы);  
- қолмен газды-отпенкесу (130 ммдейін - кесетін тақтай қалыңдығы);
- сорттық қайшылар (бұрыш, шаршы 20 ден 80 дейін, дөңг. 5 тен 40 дейін).

  • Тақтайлы және сорттық жаймалауларды ию:

- үш білікпелі ию машинасы (тақтайларды цилиндр немесе доғал бөлшектерге тақтайларды ию, тақтай қалыңдығы 1 ден 20 мм дейін, жалпақтығы 1000нан 3150 мм д.);

- фланец ию машинасы(сорттық (дөңгелек, бұрыш) жаймалауды);

- тақтай ию машинасы (тақтайларды июбұрыш дайындау, швеллерлержәне т.б.бөлшектерді, қалыңдығы 1 ден 8 мм дейін, ию жалпақтығы4000 мм дейін).

  • Сомдау және қалыптауөндіріс мүмкіндіктері:

- сомдау ұрғылары (салмағы2000 кг дейін) шыңдалғы салмағы 180 кг;

- қалыптау ұрғысы (құламалы бөлігінің салмағы1000 кг) қалып салмағы10 кг дейін.

  • Тақтай қалыптау:

- фрикциялық және қос иінді баспақтар паркі  көптеген бөлшектерді сериялық түрде дайындауға мүмкіндік береді.

  • Созбалау және пішімдеу:

- гидравликалық баспақтау (800 тонн дейін күшейтілген) қалыңдығы 18 мм дейін жаймалаудан  түп сияқты бөлшектерді дайындаға мүмкіндік береді.

 

2. Негізгі өндіріс мүмкіндіктері

Негізгі бағыттары – теңіз кемелерін дайындау және жөндеу, металл құрылымдары және әртүрлі сатылы тапсырыс беруші ұйымдарға арналған басқа өнімдерді жасау, құрамындағы учаскелер:

1) Слесарлық-құрастырушы учаске – жүк көтергіштігі  20 тонналық көпірлі крандар,  кеме жасау өнімдерін, металл құрылымдарын, азаматтық өнімдерді және біртеңді тапсырыстарды шығаруға арналған.

2) Дәнекерлеу жабдықтары:

- қол доғал дәнекерлеу көміртекті, ыстыққа шыдамды, тотықпайтын 160 мм дейін құрыштан даналы электродтарымен (жабдықтар ВД306, ВД401, МАРС500);

- жартылай автоматты дәнекерлеу балқымалы электродымен СО2ортасында көміртекті болаттан 0,5 тен 15мм дейін (жабдықтар А547, Магполь401, KempoWeld4200);

- қол аргоннды-доғал дәнекерлеу балқымайтын электродымен аргон ортасында  алюминді қоспалардан қалыңдығы 1,5 тен12 ммдейін және тоттанбайтын (тот баспайтын) құрыштан қалыңдығы 0,8 тен20 ммдейін (жабдықтар МАРС300, МАРС500, УДГ501, MASTERING3500W).    

3) Механикалық учаскелер құрамы:

- жонғыш білдек (өңдеулі бөлшектер: Ø 1400 мм дейін, ұзындығы2800 мм);

- фрезерлік білдек(үстел – ұзындығы1600 мм, жалпақтығы 400 мм);

- көлденең-кескіш білдек  (ойымдар салу Ø 800 мм дейін, тереңдігі 700 мм);

- координатты-кескіш білдек дәл бөлшектерді жасауға арналған;

- көлденең-жонғыш білдек бөлшектерді жонуға  (үстелі 4000 мм);

- жонғыш – айналма білдек  (Ø 3300 мм, L өңдеуі 2300 мм);

- жонғыш автоматтаржәне жонғыш-револьверлік білдек (Ø 16-40 мм);

4) Серпімді учаскесі  – сымнан серпім дасау   Ø ≤ 10.

5) Бұрау учаскесі – получение резьбы методом накатки (от М4 до М52).

6) Техникалық резеңке өнімдерінің учаскесі  – баспақтау пішімдерінде платмас мен резеңке қоспаларын баспақтау арқылы өнімдерді өндіруге арналған, сонымен қоса  70 см3 термопластавтоматтары бар техникалық резеңке өндіруге арнлаған пеш көлемі (ТРӨ) – 400х400 мм).

7) Ағаш өңдеу учаскесіқиюластырғыш, рейсмустық білдек, айналдыра кескіш білдек, таспалы білдек, жонғыш білдек, фрезерлік білдек, тісті білдек, таспакескіш білдек, жапсыруға арналған бұрандалы баспақ, қайрағыш білдек.

8) Арқан учаскесіжүккөтергіш арқанды жабдықтарды өндіру, арқан өру білдегі және басқа білдектер бар.

9) Сырлау учаскесі.

10) Гальвандық учаске.

11) Бытыра ағынды учаске.

12) Құйма учаскесіқұрышты және түсті құйма.

 

3. Көмекші өндіріс мүмкіндігі

  • Құрал-сайман өндірісі, негізгі мақсаты – арнайы кескіш және өлшеу құралдарын, арнайы негіз, негізгі өндіріске баспақтау пішімдерін жасау. Әрлеу учаскесінің құрамы (айналдыраәрлеу, іштенәрлеужәне кескін әрлеу станогі); ыстық өңдеу учаскесі.
  • Энергетикалық жөндеу өндірісі, басты мақсаты – негізгі қор жабдықтарын толық және ағымды жөндеу. Қолда – тістіфрезерлік және тістіұрғылы және қашауыш білдектер,  m ≥ 6 модулімен үлкен көлемді тісті доңғалақтарды өңдеуге арнлаған, фрезерлікжәне бұрғылауыш білдектерге арналған.
  • Көлік цехы – негізгі мақсаты: әртүрлі жүктерді тасымалдау және жүктерді тиеп-түсіру жұмыстары, уақытылы және тоқтаусыз өндірісті көлікпен қамту.